Doelstelling en Beleid

De stichting is op 24 mei 2002 opgericht en heeft ten doel in het algemeen het behoud en de bevordering van al hetgeen gerekend kan worden tot de eigenheid van het dorp Neerlangel en haar bewoners, en in het bijzonder haar cultuurhistorisch belang.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. het publiceren van een boek over zoveel mogelijk aspecten van de historie van Neerlangel.
b. het verzamelen en archiveren van gegevens over Neerlangel.
c. het bevorderen van het behoud van karakteristieke gebouwen, plaatsen en landschappen in Neerlangel.
d. het verrichten van alle handelingen, die met vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan

Na de publicatie van het boek en de restauratie van het kerkje bestaan de activiteiten hoofdzakelijk uit het klein en groot-onderhoud van het kerkje, waarbij wij ons met name laten leiden door de adviezen van Monumentenwacht Noord Brabant met ondersteuning van het bisschoppelijk bouwbureau in den Bosch. In dit verband is er voor de jaren 2014-2020 BRIM-onderhoudssubsidie toegekend.

De Stichting zal er zorg voor dragen dat het kerkje het gehele jaar open kan zijn als plaats voor rust en gebed. De Stichting is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van giften en de opbrengst van kaarsengeld van de bezoekers van het kerkje. Meerdere sponsoren hebben zich middels het Comité Vrienden van de Kleine Sint Jan voor een jaarlijkse bijdrage aan het kerkje verbonden. Deze middelen zijn met name bedoeld voor grote uitgaven in de toekomst, zeker nu de subsidiebronnen zo langzamerhand opdrogen. De voor het kerkje gereserveerde middelen zijn apart geoormerkt.

Beloningsbeleid

Er is enkel sprake van onkostenvergoeding op declaratie-basis.

Inzet vrijwilligers

Na het overlijden van Riek Sommers-Brands heeft de groep vrijwilligers zich samen met zuster Cis Brands verder uitgebreid en wordt er zo in gezamenlijkheid voor gezorgd dat het kerkje dagelijks open kan blijven en er welkom en keurig uit ziet. Het wekelijkse onderhoud wordt periodiek afgewisseld met grotere poetsbeurten en ter voorbereiding van het St.Jansfeest is er jaarlijks nog een totale grote schoonmaak.Zo zijn er al meerdere werkgroepjes, die ieder met hun eigen taak bijdragen aan het behoud van ons kerkje als plaats van rust en gebed.